Vilkår og priser

Disse vilkårene gjelder alle forhold mellom kunden og Skrivea, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Skrivea er i utviklingsfasen og tilbyr nå alle tjenester til halv pris. Vi tar altså utgangspunkt i en timepris på 475 kr (ekskl. mva.). Under oppstart, inntil Skrivea AS er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, vil ikke merverdiavgift blir lagt til priser som er oppgitt ekskl. mva.

Prosjektpris

Skrivea opererer fortrinnsvis med prosjektpriser som avtales for hvert enkelt oppdrag. Utgangspunktet er en veiledende timepris på 950 kr (ekskl. mva.), og vi fakturerer per påbegynte halvtime. Minimumsprisen per oppdrag er 950 kr (eksl. mva).

Det er også mulig å avtale timepris i tilfeller der oppdraget vanskelig lar seg avgrense som et prosjekt.

Prosjektpris avtales for hvert enkelt oppdrag slik at vi kan ta hensyn til hva oppdraget består i og hvem som er oppdragsgiver. Vi ønsker for eksempel å kunne yte tjenester også til kunder som har et begrenset budsjett. Avgjørende for prosjektprisen er forventet tidsbruk på prosjektet, selv der det i avtale om prosjektpris avvikes fra timeprisen.

På bakgrunn av kundens rådgivningsbehov og økonomiske ramme vurderer vi om, hvordan, når og til hvilken pris vi kan utføre oppdraget, før vi sender over forslag til avtale til kunden.

Graden av konfidensialitet avtales fra oppdrag til oppdrag. Det avtales da også forhold som omfatter taushetsplikt, ansvarsforhold, rettigheter til sluttprodukt, og lignende.

Priser på språkvask med korrektur
Les mer på siden om språkvask.

Ordinær pris pr 1000 tegn
Pris 60 kr per 1000 tegn inkl. mellomrom.

For studenter opp til og med master
Minimumspris per oppdrag:        450,- inkl. mva.
Timepris:                                                450,- inkl. mva.

For phd-studenter
Minimumspris per oppdrag:        650,- inkl. mva.
Timepris:                                                650,- inkl. mva.

For alle andre (både privat og bedrifter)
Minimumspris per oppdrag:        950,- ekskl. mva.
Timepris:                                                950,- ekskl. mva.

Fakturering

Fakturering gjøres når oppdraget er sluttført, med betalingsfrist 14 dager etter fakturadato. Om ikke annet er avtalt sendes faktura utelukkende som e-faktura. Ved betaling etter forfall beregnes 12 % rente p.a. (ev. fakturering en gang pr. måned eller annen avtale). Større oppdrag delfaktureres etter avtale. Delfaktura betales med betalingsfrist 7 dager etter fakturadato. Hvis delfaktura ikke er betalt innen forfall settes arbeidet på vent inntil delfaktura er betalt.

Hvis kunden ønsker å trekke seg fra avtalen etter del-levering, og ikke annet er avtalt skriftlig, må kunden snarest mulig gi beskjed til daglig leder. Daglig leder har ansvar for at arbeidet knyttet til avtalen opphører. Kunden vil bli fakturert for medgått tid utover det som tidligere er fakturert, inntil det tidspunkt daglig leder mottok beskjed om at kunden ønsket å trekke seg fra avtalen.

Dersom kunden ikke har betalt faktura innen fristen, ilegges renter og purregebyr iht. gjeldende satser. Om nødvendig iverksettes inkasso iht. «Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav».