Verdiformidling

Vi analyserer verdiformidling som kjernen i all kommunikasjon. Gjennom ordvalg og formuleringer formidler forfatteren et sett med verdier. All formidling har et formål. Som et eksempel på dette kan vi se til formålsparagrafen i skolen. Elevene skal lære fakta og ta til seg kunnskap, men gjennom kunnskapen skal elevene også få formidlet formålsparagrafens normer og verdier. En slik verdiformidling skjer ikke  bare i skolen, men i all kommunikasjon. Det spesielle med skolen er at verdiene er formulert i en formålsparagraf. I andre tekster, eller kommunikasjon generelt, kreves det en analyse for å formulere hvilke verdier som formidles. Med vår bakgrunn fra religionsvitenskap er vi trent i å analysere og formulere denne typen verdiformidling. Vår kommunikasjonsrådgivning vil gi deg en oversikt over hvilke verdier som formidles i din kommunikasjon.

I informasjonsmateriell og andre tekster fra både bedrifter og det offentlige  står påstander i teksten mange ganger i direkte motsetning til verdier som formidles «mellom linjene». Slike tekster er uklare og blir lett misforstått. Skrivea hjelper deg med å unngå denne typen misforståelser.

Kombinert med vår helsefaglige kompetanse er Skriveas analyser av verdiformidling kanskje særlig aktuelle for aktører som tilbyr helsetjenester. Mennesker oppsøker gjerne helsetjenester når de er på sitt mest sårbare.  Da er det avgjørende å bygge et godt tillitsforhold. Motstridende formidling og kommunikasjon kan lett komme i veien for og ødelegge tillitsforholdet. Behovet er også særlig presserende i møte med mennesker som tilhører en minoritet, det være seg religiøse minoriteter, etniske minoriteter, seksuelle minoriteter eller minoriteter med hensyn til funksjonsnedsettelse, som opplever minoritetsstress til daglig. For disse personene kan helseproblematikk komme i tillegg til et stress de allerede lever med. Ved å kombinere kompetanse fra religionsvitenskap og helsefag kan vi hjelpe tilbydere av helsetjenester med klar kommunikasjon og likeverdige tjenester.

Klart språk og heving av presisjonsnivået i kommunikasjon er et gode for alle, samtidig som det er særlig viktig for dem som av ulike grunner stiller svakt i utgangspunktet.

Les mer om:

Ta gjerne kontakt hvis du er usikker på om våre tjenester dekker dine behov, så ringer vi deg for en uforpliktende samtale. Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig, og ønsker å tilby vår kompetanse på nye måter. Hvis dine behov ligger utenfor vårt kompetanseområde henviser vi gjerne videre til andre.