Språkvask

Språkvask med korrektur
Skrivea tilbyr språkvask med korrekturlesing. Språkvask betyr å bearbeide en tekst slik at den blir grammatisk korrekt. Korrekturlesing handler om å rette stavefeil. Vi er av den oppfatning at ren korrekturlesning uten språkvask har lite for seg. Det er viktig med korrekt stavemåte, men for å uttrykke seg klart og forståelig er det viktigere med korrekt grammatikk og setningsstruktur. Vi tilbyr derfor språkvask med retting av stavefeil, men vi tilbyr ikke ren korrekturlesning.

Faglig språkvask for studenter og phd-studenter
Vi gjennomfører også faglig språkvask. En setning kan være grammatisk korrekt samtidig som den ikke gir god mening i faglig sammenheng. Dette handler om hvordan hvert fagfelt har utviklet hvert sitt fagspråk. Begreper kan ha ulike betydninger innenfor ulike fagfelt. Hvert fag har også sin egen faghistorie der enkelte ord og vendinger kan være så sterkt knyttet til utdaterte teorier, at man blir møtt med stor skepsis hvis man bruker disse. I Skrivea har vi spisskompetanse innen religionsvitenskap, historie og helsefag. Ved faglig språkvask av tekster innen tilgrensende fag vil vi kunne peke på formuleringer og perspektiver som kan være problematiske, og som kan være nyttig å diskutere med andre innenfor den spesifikke fagtradisjonen.

Vårt bidrag er ikke en ferdigstillelse av teksten, og erstatter ikke behovet for å diskutere teksten videre innenfor ditt eget fagfelt.

Priser
Når du sender tekst til oss gjør vi en rask vurdering av den aktuelle teksten før vi avtaler hvordan oppdraget skal utføres og hvilken prismodell som er mest gunstig.

Ordinær pris pr 1000 tegn
Pris 60 kr per 1000 tegn inkl. mellomrom.

For studenter opp til og med master
Minimumspris per oppdrag:        450,- inkl. mva.
Timepris:                                                450,- inkl. mva.

For phd-studenter
Minimumspris per oppdrag:        650,- inkl. mva.
Timepris:                                                650,- inkl. mva.
Se mer informasjon til phd-studenter nedenfor.

For alle andre (både privat og bedrifter)
Minimumspris per oppdrag:        950,- ekskl. mva.
Timepris:                                                950,- ekskl. mva.

For privatpersoner med dårlig økonomi
Vi ønsker også å kunne tilby språkvask til privatpersoner med dårlig økonomi, slik som uføretrygdede, arbeidsledige og andre lavinntektspersoner, som trenger hjelp til språkvask av søknader til det offentlige, jobbsøknader og lignende. I slike tilfeller kan det avtales lavere pris.

Fastpris eller makspris
Vi kan også avtale fastpris eller makspris for oppdraget. Innenfor den økonomiske rammen prioriterer vi tidsbruk (på bakgrunn av timepris), antall medarbeidere som leser og kommenterer teksten og eventuelt andre ressurser. Står du fast i arbeidet med en tekst, kan vi innenfor rammen av for eksempel 1000, 2000 eller 3000 kr gjøre en vurdering av hvordan du kan arbeide videre med teksten. Det kan dreie seg om vurdering av:

  • Hvilke deler av teksten som er uklare og som du derfor bør arbeide videre med.
  • Hvordan ulike deler av teksten henger sammen.
  • Hvordan teksten kan utvikles faglig.
  • Hvordan tekstens innhold forholder seg til kontekst.

Finansiering av språkvask for phd-studenter
Det finnes ulike støtteordninger til språkvask av doktorgradsavhandlinger. Ved noen institusjoner kan man benytte egne driftsmidler til formålet. Andre steder er det egne støtteordninger man kan søke på. Ta kontakt med ditt institutt for å undersøke dine muligheter for å få dekket utgifter til språkvask.

Filformat
Skrivea benytter operativsystemet Ubuntu (Linux), med kontorpakken LibreOffice. Denne programvaren har odt-filer som standard.

Både odt-filer, docx-filer, doc-filer, rtf-filer og pdf-filer kan kommenteres med markering av originaltekst og et notat i margen.

I docx-filer, doc-filer, rtf-filer og odt-filer kan det også spores endringer. Denne måten å kommentere på kan lett føre til at den kommenterte teksten blir rotete og vanskelig å få oversikt over. Vi kan imidlertid tilby denne typen kommentering hvis du er kjent med denne funksjonen og ønsker denne typen kommentering.

Ved kommentering av docx-filer, doc-filer eller rtf-filer vil lagring av kommentarene kunne føre til endringer i deler av den øvrige formateringen. Kommentering av pdf-filer er uproblematisk i så måte.

Ta gjerne kontakt hvis du er usikker på om våre tjenester dekker dine behov, så ringer vi deg for en uforpliktende samtale. Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig, og ønsker å tilby vår kompetanse på nye måter. Hvis dine behov ligger utenfor vårt kompetanseområde henviser vi gjerne videre til andre.