Religionsvitenskapelig kommunikasjonsrådgivning

Skrivea tilbyr kvalitetssikring av informasjonsmateriell og annen kommunikasjon som retter seg mot en religiøs eller flerreligiøs målgruppe.

Religionsviterne i Skrivea har fagkunnskap om religioner og religiøse tradisjoner. De er trent i å forholde seg til religion fra et utenfraperspektiv, som søker å ta religiøse mennesker på alvor uten å adoptere innenfraperspektivet. Utenfraperspektiv betyr at religionsvitere ikke vurderer om religioner er sanne eller usanne, gode eller dårlige. For religionsvitere er religion menneskelig og sosial atferd.

Religion er viktig for menneskers identitet, og kunnskap om dette er avgjørende for at din målgruppe skal oppleve at du tar dem på alvor. I dagens mangfoldige samfunn kan det være lett å trå feil. Med oppmerksomhet på religion som identitetsmarkør kan du bygge troverdighet overfor flere grupper.

En del av den religionsvitenskapelige kompetansen er metoder for å analysere hvordan noe får eller blir gitt verdi. Det som avgjør om du i en tekst forskjellsbehandler grupper, eller klarer å nå frem til målgruppen, er ofte hvilke verdier teksten formidler. I tillegg til verdier som formidles bevisst i teksten, formidles også verdier «mellom linjene». Dette kan for eksempel være forutsetninger, sympatier eller verdier som forfatteren, uten å tenke over det, forventer at leserne deler. Hvis leseren ikke deler forutsetningene, kommer ikke budskapet frem til leseren. Verdier som formidles «mellom linjene» kan også trigge uønskede følelser hos leseren. Se også vår side om verdiformidling.

Et eksempel på dette kan være helseinstitusjoner som ønsker å gi minoritetspasienter medisinsk informasjon. På grunn av dårlig kunnskap om målgruppen, for eksempel om gruppens religion, tyr mange til stereotypier som fremmedgjør pasientene. Resultatet kan være at pasientene mister tillit til helseinstitusjonen, og dermed ikke tar informasjonen på alvor. Likestillings- og diskrimineringsombudet vektlegger på sine nettsider at alle tjenesteytere bør kunne gjenkjenne stereotypier, maktutøvelse og diskriminering, for å unngå dette i kommunikasjon med sine klienter, kunder og/eller pasienter. Dette er kompetanse som vi i Skrivea kan hjelpe deg med.

Skrivea gir deg faglig rådgivning på veien mot å nå flere grupper på en bedre måte.

Les mer om:

Ta gjerne kontakt hvis du er usikker på om våre tjenester dekker dine behov, så ringer vi deg for en uforpliktende samtale. Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig, og ønsker å tilby vår kompetanse på nye måter. Hvis dine behov ligger utenfor vårt kompetanseområde henviser vi gjerne videre til andre.