Likeverdige tjenester og kulturforståelse

I Norge er det lovfestet forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Sentrale samfunnsaktører har i tillegg til dette en plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og likeverdige tjenester.

I Skrivea tar vi utgangspunkt i de etiske problemstillingene knyttet til diskriminering, likestilling og likeverd, og hjelper deg i arbeidet med å oppfylle denne aktivitetsplikten.

Medarbeiderne i Skrivea har spisskompetanse på analyse av hvordan maktforhold konstrueres i tekst ved etablering av normalitet, bruk av stereotypier, og konstruksjoner av «oss» og «andre». Dette er kompetanse som også vektlegges av Likestillings- og diskrimineringsombudet i deres arbeid for likeverdige tjenester.

I arbeidet med likeverdige tjenester er det viktig å huske at det strengt tatt ikke er tjenestene som skal ha lik verdi, men at tjenestene skal ytes med utgangspunkt i at brukerne er likeverdige.

Diskriminering kan være et resultat av mer eller mindre bevisst verdiformidling, ved at enkelte grupper blir tillagt lavere verdi en andre. På nettsiden vår om verdiformidling skriver vi også om minoritetsstress og behovet for å bygge tillitsforhold mellom tjenesteyter og bruker. Hvis man feiler i å bygge et slikt tillitsforhold, fører dette til diskriminering. Dette fordi likeverdige tjenester også handler om likeverdig tilgang til informasjon. Jo høyere tillit en bruker har til tjenesteyter, jo bedre vil også informasjonsflyten være.

I møte med fremmede kulturer, det være seg lokale subkulturer eller kulturer fra andre land og kontinenter, er det avgjørende at kommunikasjonen åpner opp for kunnskapsutveksling og ikke passiviserer. Kommunikasjon er nødt til å gå begge veier for å være reell, ellers vil ikke misforståelser bli plukket opp og korrigert.

Vi i Skrivea bistår gjerne din virksomhet i arbeidet med å gi likeverdige tjenester på tvers av kulturer.

Les mer om:

Ta gjerne kontakt hvis du er usikker på om våre tjenester dekker dine behov, så ringer vi deg for en uforpliktende samtale. Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig, og ønsker å tilby vår kompetanse på nye måter. Hvis dine behov ligger utenfor vårt kompetanseområde henviser vi gjerne videre til andre.